آرشیو "اجتماعی و شهری"

دو معیار تعیین حداقل دستمزد

دو معیار تعیین حداقل دستمزد

معاون وزیر کار در امور روابط کار با اشاره به جبران بخشی از فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت طی ۵ سال گذشته گفت: هزینه معشیت و نرخ تورم دو معیار اصلی تعیین دستمزد ۹۷ خواهد بود....

ادامه مطلب ...