مصرف برق خانوارهای ایرانی کمتر از متوسط مصرف در کشورهای منتخب است.


منبع: مجمع فعالان اقتصادی