به گزارش رتبه آنلاین، افق ۱۴۰۰در وزارت نیرو بر برنامه‌های زیر استوار است: اطمینان از تامین آب و برق. ارتقای حکمرانی و بهره‌وری آب از طریق مدیریت بهم پیوسته منابع آب. اجرای طرح‌های توسعه و بازچرخانی پساب با رعایت اصول توسعه پایدار. ارتقای بهره‌وری شبکه برق کشور با تمرکز بر شبکه پایدار. مدیریت منابع انسانی، ارتقای سطح دانش و خلاقیت.رونق محیط کسب و کار در صنعت آب و برق.