گزارش حضور مرکز رتبه بندی اتاق ایران درنهمین نمایشگاه بورس،بانک وبیمه

گزارش حضور مرکز رتبه بندی اتاق ایران درنهمین نمایشگاه بورس،بانک وبیمه

واحد رتبه بندی پس از برگزاری جلسه با دفتر پایش اتاق و ارایه گزارش سه ماهه بهار 95، در راستای برنامه های طراحی شده خود عطف بودجه مصوب و توسعه بازار و طراحی منابع درآمدی جدید اقدام به حضور در نهمین دوره نمایشگاه بین المللی...

ادامه مطلب ...