شکار تصویری از گوزن قرمز در ارتفاعات کیاسر مازندران را ببینید.