پاسپورت سنگاپور در جایگاه قدرتمندترین پاسپورت قرار گرفته ‌است.  پس از این کشور، پاسپورت آلمان، سوئد و کره جنوبی قرار دارد. ریاست‌جمهوری ترامپ از قدرت پاسپورت آمریکا کاسته است.

منبع:بورس۲۴