کارشناسان بازار بورس بر ورود افراد با سرمایه های غیر ضروری تاکید دارند اما جو موجود، خیلی ها را گرفته و با هستی و نیستی خود در این بازار شیرجه می روند!