خانه تاریخی حشمت اللشکر سرخه موزه رئیس‌جمهور می‌شود و پلاک ماندگار بر سردر خانه پدری روحانی نصب می‌شود.