در ادامه کار امروز بازار سهام (۵ اردیبهشت ۱۴۰۰)؛ ۲۱ نماد در صف خرید و ۵۲۱ نماد در صف فروش قرار دارند.

فروشندگان در بورس تعدادشان بیشتر شد