در ادامه کار بازار سهام در سال جدید، ۲۹ نماد در صف خرید و ۴۸۱ نماد در صف فروش قرار دارند.

فروشندگان در بورس بیشتر شدند