مهدی عسلی می گوید:«ایران حدود ۶۰۰ میلیارد بشکه نفت در جا دارد. اما با فناوری امروزی که در اختیار داریم می توانیم کمتر از ۱۶۰ میلیارد بشکه از این نفت در جا را تولید کنیم.»