شهرونگ بعد از تعطیلی بی قانون، تنها صفحه طنز روزنامه‌های فارسی است.