همین یک شاخص هم کافی است که فاصله توسعه‌ای ایران و عربستان را دریابیم! شاخص آزادی اقتصادی، در همه سال‌ها از ۱۹۹۶ تاکنون عربستان بهتر از ایران بوده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:کانال راهبرد