در فهرست جدید مورخ ٢٧ اکتبر ٢٠١٧ رتبه اعتبار صادراتى اعلامى سازمان OECD، رتبه ۴ کشور تضعیف، رتبه ٢ کشور بهبود یافته و رتبه ایران بدون تغییر همچنان ۶ است.


منبع: اتاق بازرگانی تهران