دخل و خرج اقتصاد ایران براساس میزان تجارت خارجی ایران، میزان صادرات، میزان واردات است.