کارکنان شرکت‌های خودروسازی به طور متوسط به ازای یک ریال که دریافت می‌کنند،۳٫۶ریال ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.