۱۰صندوق ثروت ملی در دنیا با بیشترین سرمایه‌ها، حجم دارایی بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی در سال ۲۰۱۷