ایران، سومین تولیدکننده گاز جهان با سهمی بیش از پنج درصد از تولید گاز در جهان بوده است.