بر اساس امتیازهای کسب‌شده شرکت‌های خدمات خودرویی، شرکت امداد خودرو ایران توانست با امتیازگیری در بخش بهره‌وری و سودآوری بیشترین نمره را کسب کند.
به گزارش، رتبه‌آنلاین،‌ بر اساس گزارش امتیازهای کسب شده نامزدها در مسابقه ملی بهره‌وری در بخش خدمات خودرویی به مشتریان از سوی کمیته علمی جشنواره بهره‌وری مشخص شده و حداکثر امتیاز قابل کسب برای هر سازمان جهت اخذ تندیس ملی بهره وری ۱۰۰۰ امتیاز تعیین شده که ۳۰۰ امتیاز آن در مسابقه ملی بهره‌وری و بر اساس بررسی نتایج حاصل از شاخص‌های اندازه‌گیری شده، بدست می‌آید.

لازم به ذکر است که ۷۰۰ امتیاز باقی‌مانده از ۱۰۰۰ نیز بر اساس امتیازات حضور در مسابقه ملی تجربه‌های موفق، مسابقه ملی بهینه‌کاوی، مسابقه بهترین محل برای کار، مسابقه برترین توان اجرا و مسابقه ملی بهره‌وری انرژی قابل کسب است.

ردیف    نام شرکت      بخش بهره‌وری       بخش سودآوری       نمره کل مسابقه ملی بهره‌وری از ۳۰۰ امتیاز
۱ امداد ایران خودرو ۱۴۴ ۵۹ ۲۰۳
۲ مزدا یدک ۱۶۶ ۱۶۶
۳ مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ۱۰۵ ۳۷ ۱۴۲
۴ تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو «ایساکو» ۴۷ ۳۹ ۸۶
۵ گواه ۲۹ ۳۸ ۶۷
۶ آزمایشی و تحقیقات و قطعات مجموعه‌های خودرو ۳۶ ۳۶

در مسابقه ملی تجربه‌های موفق و مسابقه ملی بهینه کاوی هر شرکت امکان ارائه سه پروژه اجرا شده موفق در زمینه ارتقای بهره‌وری را دارد و برای هر پروژه فرم ثبت‌نام این مسابقه، می‌بایست به صورت جداگانه تکمیل شود که به این ترتیب برای سه پروژه اجرا شده سه فرم تکمیل شده به دبیرخانه جشنواره ارسال می‌شود، در مسابقات بهترین محل برای کار و برترین توان اجرا بر اساس مدل‌های طراحی شده از کارکنان سازمان‌ها نظرسنجی به عمل می‌آید، به این منظور ضروری است لیست بیمه‌شدگان سازمان به دبیرخانه ارسال شود.

با توجه به در نظر گرفتن حداکثر امتیازات برای مسابقه ملی تجربه‌های موفق، مسابقه ملی بهترین محل برای کار، مسابقه ملی برترین توان اجرا، مسابقه ملی بهره‌وری انرژی و مسابقه ملی بهینه‌کاوی از سوی کمیته علمی جشنواره، هر شرکت می‌تواند ۱۰۰۰ امتیاز کسب کند که از مجموع امتیاز کسب‌شده در تمامی مسابقات امتیاز نهایی هر شرکت در هشتمین دوره جشنواره ملی بهره‌وری تعیین خواهد شد و تندیس ملی بهره‌وری به شرکت‌هایی که دارای شرایط تعیین شده توسط کمیته علمی جشنواره باشند «بدون در نظر گرفتن این که در چه صنعتی در حال فعالیت هستند» اهدا می‌شود.