در تصویر زیر احمدشاه قاجار به همراه برادرش محمدحسن میرزا و خواهرش خدیجه خانم و باقی بستگانش را می‌بینید.

به گزارش رتبه آنلاین، این عکس را «مشرق» بازنشر کرده است.