دره ای زیبا در آلتای روسیه که به عنوان تکه ای از مریخ بر روی زمین معروف است.