پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهاینفوگرافی20کشور پرکاربر اینترنت جهان

20کشور پرکاربر اینترنت جهان

۲۰ کشور پرکاربر اینترنت جهان

ایران شانزدهمین کشور جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت

 تعداد کاربران اینترنت در ایران از سال ۲۰۰۰تاکنون بیش از ۲۲هزار درصد افزایش داشته است


اخبار مرتبط

بیشترین بازدید