درآمد ۱۰ شرکت بزرگ نفت و گاز دنیا براساس درآمد خالص و برحسب میلیارد دلار در سال