۱۰مشکلی بزرگی که از نگاه مجمع جهانی اقتصاد جهان با آن دست و پنجه نرم می‌کند.