پنج‌شنبه 31 خرداد 1403
خانهخبراجتماعی و شهریکیفیت زندگی در ایران

کیفیت زندگی در ایران

بررسی های زیادی در زمینه ی هزینه های زندگی در ایران انجام شد که پیش تر به آن پرداختیم. تحقیقات گسترده ای در حوزه ی کیفیت زندگی در ایران نیز صورت گرفت. در ادامه ی این مجموعه از گزارشات، به بررسی نتایج آماری کیفیت زندگی در ایران می پردازیم. همچنین، در آخر هم نگاهی به کیفیت زندگی در برخی از شهر های ایران که اطلاعات آنها در دست است؛ خواهیم داشت.

کیفیت زندگی در ایران :

 • شاخص قدرت خرید : 25.79 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • شاخص ایمنی : 50.30 = در حد متوسط
 • شاخص مراقبت های بهداشتی : 52.92 = در حد متوسط
 • شاخص آب و هوا : 65.69 = بالا ( زیاد )
 • شاخص هزینه های زندگی : 26.45 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • نسبت قیمت ملک به درآمد : 22.99 = خیلی بالا ( خیلی زیاد )
 • شاخص زمان رفت و آمد در ترافیک : 46.25 = بالا ( زیاد )
 • شاخص آلودگی : 74.85 = بالا ( زیاد )

شاخص کیفیت زندگی : 79.85 = خیلی پایین ( کم )

کیفیت زندگی در تهران :

 • شاخص قدرت خرید : 21.65 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • شاخص ایمنی : 43.21 = در حد متوسط
 • شاخص مراقبت های بهداشتی : 53.17 = در حد متوسط
 • شاخص آب و هوا : 70.99 = بالا ( زیاد )
 • شاخص هزینه های زندگی : 29.12 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • نسبت قیمت ملک به درآمد : 38.15 = خیلی بالا ( خیلی زیاد )
 • شاخص زمان رفت و آمد در ترافیک : 51.81 = بالا ( زیاد )
 • شاخص آلودگی : 80.40 = خیلی بالا ( خیلی زیاد )

شاخص کیفیت زندگی : 54.63 = خیلی پایین ( خیلی کم )

کیفیت زندگی در اصفهان :

 • شاخص قدرت خرید : 24.39 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • شاخص ایمنی : 64.89 = بالا ( زیاد )
 • شاخص مراقبت های بهداشتی : 56.02 = در حد متوسط
 • شاخص آب و هوا : 55.78 = در حد متوسط
 • شاخص هزینه های زندگی : 24.34 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • نسبت قیمت ملک به درآمد : 21.23 = خیلی بالا ( خیلی زیاد )
 • شاخص زمان رفت و آمد در ترافیک : 35.80 = در حد متوسط
 • شاخص آلودگی : 57.59 = در حد متوسط

شاخص کیفیت زندگی : 103.24 = پایین ( کم )

کیفیت زندگی در شیراز :

 • شاخص قدرت خرید : 22.69 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • شاخص ایمنی : 50.21 = در حد متوسط
 • شاخص مراقبت های بهداشتی : 66.19 = بالا ( زیاد )
 • شاخص آب و هوا : 57.58 = در حد متوسط
 • شاخص هزینه های زندگی : 33.99 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • نسبت قیمت ملک به درآمد : 25.31 = خیلی بالا ( خیلی زیاد )
 • شاخص زمان رفت و آمد در ترافیک : 27.14 = پایین ( کم )
 • شاخص آلودگی : 51.68 = در حد متوسط

شاخص کیفیت زندگی : 103.11 = پایین ( کم )

کیفیت زندگی در مشهد :

 • شاخص قدرت خرید : 24.22 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • شاخص ایمنی : 50.79 = در حد متوسط
 • شاخص مراقبت های بهداشتی : 49.26 = در حد متوسط
 • شاخص آب و هوا : 70.30 = بالا ( زیاد )
 • شاخص هزینه های زندگی : 25.07 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • نسبت قیمت ملک به درآمد : 25.63 = خیلی بالا ( خیلی زیاد )
 • شاخص زمان رفت و آمد در ترافیک : 42.00 = بالا ( زیاد )
 • شاخص آلودگی : 70.72 = بالا ( زیاد )

شاخص کیفیت زندگی : 81.93 = خیلی پایین ( خیلی کم )

کیفیت زندگی در کرمان :

 • شاخص قدرت خرید : 27.12 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • شاخص ایمنی : 53.35 = در حد متوسط
 • شاخص مراقبت های بهداشتی : 61.11 = بالا ( زیاد )
 • شاخص آب و هوا : 51.90 = در حد متوسط
 • شاخص هزینه های زندگی : 23.43 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • نسبت قیمت ملک به درآمد : 14.89 = بالا ( زیاد )
 • شاخص زمان رفت و آمد در ترافیک : 15.00 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • شاخص آلودگی : 46.84 = در حد متوسط

شاخص کیفیت زندگی : 123.30 = در حد متوسط

کیفیت زندگی در کرج :

 • شاخص قدرت خرید : 19.99 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • شاخص ایمنی : 38.88 = پایین ( کم )
 • شاخص مراقبت های بهداشتی : 38.45 = پاین ( کم )
 • شاخص آب و هوا : 68.78 = بالا ( زیاد )
 • شاخص هزینه های زندگی : 31.05 = خیلی پایین ( خیلی کم )
 • نسبت قیمت ملک به درآمد : 18.17 = خیلی بالا ( خیلی زیاد )
 • شاخص زمان رفت و آمد در ترافیک : 48.75 = بالا ( زیاد )
 • شاخص آلودگی : 73.48 = بالا ( زیاد )

شاخص کیفیت زندگی : 71.11 = خیلی پایین ( خیلی کم )

منبع : numbeo.com

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید