پست

سرویس‌های پستی سه ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که کمترین ترافیک این سرویس متعلق به پست ویژه با بیش از یک میلیون و بیش‌ترین این سرویس‌ها متعلق به پست عادی با ترافیک بیش از ۳۳ میلیون است.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، شرکت پست برای ارسال مرسولات شیوه‌های مختلفی در نظر گرفته که تبعا هر شیوه هزینه‌های خاص خود را به دنبال داشته و شرایط خاصی را داراست. نمودار مقایسه‌ای ترافیک مرسولات پستی در شرکت ملی پست به تفکیک نوع سرویس در سه ماهه اول سال جاری توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است.

بر این اساس سرویس پست ویژه با تعهد زمانی توزیع، خدمتی است که محل تحویل مرسوله، توسط مشتری تعیین و مراحل عملیاتی مربوط به آن به‌صورت خاص و ویژه و مدت زمان ارائه خدمت (قبول و توزیع مرسوله) در بازه‌های زمانی تعهد شده انجام می‌گیرد. در این سرویس در حال حاضر محدوده ارائه خدمت از نظر مقصد به چهار گروه شهری، بین ‌شهری درون‌استانی، بین‌ شهری استان همجوار و بین شهری استان‌های غیرهمجوار تقسیم شده است. تعهدات توزیع مرسولات برای مقاصد شهری حداکثر سه ساعت و برای مقاصد بین شهری حداکثر تا ساعت ۱۰ یا ۱۲ روز بعد از قبول مرسوله است.

اگر فرستنده تمایل داشته باشد هنگام تحویل مرسوله (از نوع نامه، مطبوعات، کیسه مخصوص (جراید و مطبوعات)، بسته کوچک (حاوی هدیه و سوغات) به پست، قبض رسید دریافت کرده و هنگام تحویل مرسوله به گیرنده از وی امضاء اخذ شود، می‌تواند از سرویس پست پیشتاز استفاده کند. حداکثر وزن این مرسولات غیر از کیسه مخصوص مطبوعات (۳۰ کیلو گرم) به میزان دو کیلوگرم خواهد بود و مشتری باید حتماً جهت ارسال مرسوله به باجه‌های پستی مراجعه کند.

همچنین اگر فرستنده تمایل داشته باشد هنگام تحویل مرسوله (از نوع نامه، مطبوعات، کیسه مخصوص (جراید و مطبوعات)، بسته کوچک (حاوی هدیه و سوغات)) به پست، قبض رسید دریافت کرده و هنگام تحویل مرسوله به گیرنده از وی امضاء گرفته شود، می‌تواند از سرویس پست سفارشی استفاده کند. حداکثر وزن این مرسولات غیر از کیسه مخصوص مطبوعات (۳۰ کیلوگرم) به میزان دو کیلوگرم خواهد بود و مشتری باید حتماً جهت ارسال مرسوله به باجه‌های پستی مراجعه کند.

اما در سرویس پست عادی، تنها مرسولات نامه و مطبوع قبول و توزیع شده و رسیدی به فرستنده ارائه نمی‌شود. هنگام توزیع نیز از گیرنده امضاء اخذ نشده و کلیه مراحل پستی بدون ثبت انجام می‌شود. فرستنده باید به میزان لازم تمبر روی پاکت الصاق کرده و پاکت را داخل صندوق‌های پستی سطح معابر بیندازد.