دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی نظرات و پیش بینی های ۳ کارشناس درباره وضعیت امروز بازار سرمایه پرداخته است.

پیش بینی 3 کارشناس بازار سهام درباره وضعیت امروز بورس

پیش بینی 3 کارشناس درباره وضعیت امروز بورس