کارشناسان نسبت به بورس امروز نیز ناامید هستند.

آنطور که کارشناسان پیش بینی کرده اند احتمالا بورس امروز نیز منفی باشد. البته برخی نیز اعتقاد به بورس متعادل دارند. در ادامه نظرات کارشناسان درباره بورس امروز آورده شده است.

بورس-۱۸فروردین۱۴۰۰