صندوق پالایش یکم با ۱۹ درصد رشد با نرخ ۱۱۹۰۰ تومان قیمت خورد.