ترکیه، استرالیا، سوئیس سه کشور اول در لیست گرانترین پاسپورت های دنیا هستند به طوری که برای صدور یا تجدید پاسپورت ترکیه  باید ۲۵۱ دلار پرداخت. بهای تمدید پاسپورت سوئیس که دومین پاسپورت گران دنیا است نیز با فاصله زیادی ۱۵۹ دلار است.
به گزارش رتبه آنلاین ،با این حال عمر همه این پاسپورت ها ده سال است؛ یعنی بعد از ده سال لازم است که آن ها را تجدید کنید. بهای تمدید یا تجدید پاسپورت ایرانی به طور متوسط در کنسول های ایرانی خارج کشور ۱۴۲ دلار است. با احتساب عمر پنج ساله، هزینه ای که شما برای ده سال پاسپورت ایرانی می دهید دوبرابر این مقدار یعنی ۲۸۴ دلار خواهد بود که آن را به گرانترین پاسپورت دنیا تبدیل می کند.

چند سال پیش و در دوره دولت گذشته به ایرانیان مقیم خارج از کشور گفته شد چنانچه ۲۲ دلار اضافه تر بپردازند، می توانند با تغییر محل اقامت به کشوری که در آن زندگی می کنند از پرداخت عوارض خروج معاف شوند. چون البته منطقاً معنی ندارد که کسی برای بازگشت به «محل اقامت» خود «عوارض خروج» بپردازد.

این بود تا زمان دولت فخیمه فعلی که دوباره دریافت ۷۵ هزار تومان عوارض خروجی از همه مسافران اعم از مقیم خارج از کشور یا غیر مقیم از سرگرفته شد و آن ۲۲ دلار هم در واقع اضافه شد به هزینه تجدید پاسپورت.

اگر قدرت پاسپورت، یعنی تعداد مقصدهایی که بدون ویزا یا با روش «ویزا به محض ورود» می توان به آن ها سفر کرد را نیز به معادله اضافه کنیم، پاسپورت ایرانی با فاصله نجومی از بقیه، همچنان گرانترین پاسپورت دنیا خواهد بود.