بیشترین تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در واحدهایی با متراژ ۶۰تا۷۰ متر صورت گرفته است.