کارشناس بازار سرمایه وضعیت بورس را در بهار ۱۴۰۰ مطلوب پیش بینی کرد و گفت: برای فروردین و اردیبهشت و فصل مجامع، بازار مثبت خواهد بود.

به گزارش رتبه آنلاین، مصطفی صفاری، اظهار داشت: ۲۹ اسفند سود شرکت ها مشخص می شود و غالبا هم سودها دو تا سه برابر سال گذشته بوده است. بنابراین بعد از مشخص شدن سود، بازار  مانند درختی خواهد بود که به ثمردهی رسیده و آماده میوه چینی است.

صنایع صادرات محور و شرکت های سودمحور در این میان از وضعیت مناسب تری برخوردارند.

صفاری همچنین با اشاره به طرح عرضه اوراق اختیار فروش تبعی حامی ۱۴۰۱ که از امروز اجرایی شد، اظهار داشت: این طرح در آرامش بخشی به سهامداران جزء که سرمایه ای کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند و تعداد آنها به حدود ۴ میلیون نفر می رسد، اثربخش ارزیابی می شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: طرح حامی در نگهداری سهام و عدم فروش آن موفق عمل می کند و از نگاه من بازار نیز بیش از ۲۵ درصد در این دو ماه رشد می کند و در این صورت  این طرح هزینه ای هم در بر نخواهد داشت.

منبع:بازار