نمای پایانی بورس و فرابورس امروز/فشار فروش شدت گرفت

افت ۱۷هزار واحدی شاخص کل آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۸۰واحدی قرار داد.

به گزارش رتبه آنلاین از العالم، افت ۱۷هزار واحدی شاخص کل آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۸۰واحدی قرار داد.شاخص هم وزن ۰.۶درصد افت کرد.

هزار و ۳۸۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت حقوقی به افراد حقیقی