بخش ساختمان بعد از چند سال انقباض،شاهد شرایط رشد است.