همتی اعلام کرد: گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی که بیش ازنیمی از تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند، حکایت از این دارد که رشد تولید صنعتی در شهریورماه نسبت به مرداد ماه ۱٬۲درصد مثبت بوده است.

به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند، حکایت از این دارد که رشد تولید صنعتی در شهریورماه نسبت به مردادماه ۱٬۲ درصد مثبت بوده است.

 

به گفته همتی گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بررسی ها نشان میدهد، از ابتدای سال۹۸ روند رشد منفی صنعتی، بطور ماهانه، کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: شاخص مستخرج از تعداد ۲۳۰شرکت صنعتی بورسی هم راستا باشاخص تولید صنعتی کل کشور است ولذا، باتوجه به اینکه شاخص های رسمی کل کشور با تأخیر منتشر میشود این شاخص بورسی می تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت وحمایت کننده ای مناسب ازمثبت شدن رشدغیر نفتی کشور باشد، که در آمار سه ماههٔ اول سال نیز مشهود بود.

همتی تأکید کرد: این نکته مهم را نیز باید اضافه کنم که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست وبایستی درخصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه گذاری که روند نگران‌‎کننده ای دارد، چاره جویی کرد.