در خبرها آمده که میزان تراکنش بانکی افراد ملاک حذف یارانه نقدی آنها خواهد بود. این موضوع سوژه کارتونی از نعیم تدین در شهرونگ شد.

  • نحوه شناسایی ثروتمندان برای حذف یارانه را ببینید!