مقایسه جالب میزان اختلاف طبقاتی،دستمزد،شرایط محیط کار،سلامت و بهداشت،دسترسی دیجیتال در بین کشورهای مختلف جهان


منبع: مجمع فعالان اقتصادی