مهمترین قراردادهای فاینانس ایران در پسابرجام به مجموع ارزش قراردادها ۲۵.۶۸ میلیارد دلار رسیده است.

منبع: ایرنا