فرشید شکرخدایی |

در بیلبورد اتوبان نوشته بود«برای توسعه و آبادانی کشور مالیات می دهیم» هر چه فکر کردم و سند بودجه را ورق زدم جز هزینه جاری و دستمزد کارکنان و مدیران دولتی ندیدم !

شفاف بفرمایید از ما مالیات می ستانید تا حقوق کارمندانتان را بدهید و غارت بخش خصوصی برای پرداخت حقوق کارمندان کند و غیرکارآمد و احیاناً فاسد دولتی است، قرار بود مالیات صرف آبادانی کشور شود، اگر اینگونه است باید نهضت شفافیت نحوه خرج کرد مالیات پرداختی را پیگیری کرد، شفافیت نحوه خرج کرد پول نفت هم بماند برای بعد تحریم!

کل پول نفت و مالیات را خرج میلیونها کارمند و بازنشسته دولتی می کنید تا برخی از آنها با مجوزهای احمقانه از مردم رشوه و زیرمیزی و رومیزی بگیرند و خود را ارباب ملت بدانند؟

این ظلم مسلم به حقوق ملت است، دولت فربه را کوچک کنید و از مالیات گریزان مالیات بگیرید نه اینکه شرکت های بخش خصوصی را به دلیل هزینه های جاری دولت له کنید!