مالیات‎های مستقیم از ۳۱۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۶۶۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده که بیش از ۲ برابر مالیات‌‏های وصولی ۱۳۹۱ است.

منبع: مجمع فعالان اقتصادی