محمدرضا میرشاه ولد در تماشاخانه روزنامه شهروند در حاشیه تصمیم‌های خام  ترامپ درباره جنگ کارتون بالا را منتشر کرد