کارکنان شرکت های داروسازی به‌طور متوسط، به ازای هریک ریال که دریافت می‌کنند ،۴٫۵ ریال ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.