کارمندان شرکت‌های بیمه به‌طور متوسط، به ازای هر یک تومان که دریافت میکنند، ۳٫۹ تومان ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.