کیوان زرگری در روزنامه شهروند صفحه شهرونگ، در پی ایجاد شبکه تلویزیونی گردشگری کارتون زیر را منتشر کرد.