کدام بخش از اقتصاد بیشترین سهم و کدامیک کمترین سهم از رشد اقتصادی سه ماهه اول سال را داشته‌اند؟


منبع:مجمع فعالان اقتصادی