پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهاینفوگرافیروند کاهش حجم مخزن آبخوان‌های زیرزمینی

روند کاهش حجم مخزن آبخوان‌های زیرزمینی

روند کاهش حجم مخزن آبخوان‌های زیرزمینی ایران از سال آبی ۴۴-۴۳ تا ۸۸-۸۷

منبع: انجمن اقتصاددانان ایران

 

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید