بررسی وضعیت تجارت کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا با ایران