چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهخبراجتماعی و شهریرده بندی شاخص سرمایه انسانی خاورمیانه

رده بندی شاخص سرمایه انسانی خاورمیانه

در مجمع جهانی اقتصاد، شاخص سرمایه انسانی در کشورهای خاورمیانه براساس امتیازبندی از 100 به ترتیب زیر است:

 

منبع:مجمع جهانی اقتصاد
اخبار مرتبط

بیشترین بازدید