در مجمع جهانی اقتصاد، شاخص سرمایه انسانی در کشورهای خاورمیانه براساس امتیازبندی از ۱۰۰ به ترتیب زیر است:

 

منبع:مجمع جهانی اقتصاد