پنج‌شنبه 31 خرداد 1403
خانهخبراقتصادیرتبه بندی استان ها در چک برگشتی

رتبه بندی استان ها در چک برگشتی

در شهريور ماه ١٣٩٦ ،در کل کشور بـالغ بـر ١/٩ ميليـون فقـره چـک بـه مبلغـي بـالغ بـر ٥٨٩ هزار ميليارد ريال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتيـب ٧/٦ درصد و ٢/٦ درصد کاهش نشان مي دهد.

به گزارش رتبه آنلاین، براساس اطلاعاتی که بانک مرکزی ارایه کرده است، در ماه مورد گزارش در استان تهـران بـالغ بـر ١/٣ ميليـون فقـره چـک بـه مبلغـي حـدود ٣٤٨ هزار ميليارد ريال مبادله شد. در شهريور ماه ١٣٩٦ ،٣/٥٢ درصد از تعداد چک هاي مبادلـه اي کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله شده است که به ترتيـب بـا ٣/٣٤ درصـد، ٥/٩ درصـد و ٥/٨ درصد بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استانها دارا بوده اند. همچنـين بـه لحـاظ مبلـغ ٠/٧٠ درصـد از مبـالغ چـک هـاي فـوق در سـه اسـتان تهـران (٠/٥٩ درصد)، اصفهان (٦/٥ درصد) و خراسـان رضـوي (٤/٥ درصـد) مبادلـه شـده اسـت کـه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استانها دارا بوده اند.

 

چک های برگشتی

در شهريور ماه ١٣٩٦ ،درکـل کشـور بـالغ بـر ٤/١ ميليـون فقـره چـک بـه مبلغـي بـالغ بـر ١٢٨هزارميليارد ريال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيـب ٥/٧ درصد و ٢/٧ درصد کاهش نشان مي دهد. در مـاه مـورد گـزارش، در اسـتان تهـران حـدود ٤٦٨ هـزار فقـره چـک بـه مبلغـي حـدود ٧٠ هزار ميليارد ريال برگشت داده شد.

در ماه مـورد گـزارش، در کـل کشـور ٦/١٥ درصـد از کـل تعـداد چـک هـاي مبادلـه اي و ٨/٢١ درصد از کل مبلغ چک هاي مبادله اي برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ٩/١٤ درصد از کل تعداد چک هـاي مبادلـه اي و ١/٢٠ درصد از کل مبلغ چک هاي مبادله اي برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بين ساير استان هاي کشور بيشترين نسبت مبالغ چک هاي برگشتي به کل مبـالغ چـک هـاي مبادلـه شـده در اسـتان بـه ترتيـب بـه اسـتان هـاي هرمزگـان(٩/٣٩ درصـد)، ايلام(٠/٣٥ درصد) و سمنان (٩/٣٠ درصد) اختصاص يافته است و استان هاي البرز (٢/١٧ درصد)، خوزستان (6/17 درصد) و كرمانشاه (5/19 درصد) كمترين نسبت مبالغ چك هاي برگشتي به كـل مبالغ چك هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی به نفکیک علل

در شـهريور مـاه 1396 دركـل كشـور حـدود 4/1 ميليـون فقـره چـك بـه مبلغـي بـالغ بـر123 هزار ميليارد ريال به دلايل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع در كل كشور از نظر تعداد 3/97 درصد و از نظر مبلغ 1/96 درصد از كل چـك هـاي برگشـتي بـه دلايـل كسري يا فقدان موجودي بوده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهـران بـالغ بـر 452 هـزار فقـره چـك بـه مبلغـي بـالغ بـر 67 هزار ميليارد ريال به دلايل كسري يا فقـدان موجـودي برگشـت داده شـده اسـت. در واقـع در استان تهران از نظر تعداد 8/96 درصد و از نظر مبلغ 1/96 درصد از كـل چـك هـاي برگشـتي بـه دلايل كسري يا فقدان موجودي بوده است. در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت مبالغ چـك هـاي برگشـتي بـه دلايل كسري يا فقدان موجودي به كل مبالغ چك هاي برگشتي در استان به ترتيب به استان هـاي گيلان (3/98 درصد)، گلسـتان (0/98 درصـد) و زنجـان (9/97 درصـد) اختصـاص يافتـه اسـت و اســــتان هــــاي هرمزگــــان (7/77 درصــــد)، كهگيلويــــه و بويراحمــــد (0/93 درصــــد) و ايلام (1/93 درصد)كمترين نسبت مبالغ چك هاي برگشتي به دلايل كسري يا فقـدان موجـودي به كل مبالغ چك هاي برگشتي در استان را به خود اختصاص داده است.

اخبار مرتبط

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

بیشترین بازدید