در ۶ ماهه نخست سال ۹۶ رتبه‌بندی جرائم زندانیان ایرانی براساس شکل زیر است:

منبع: سازمان زندان‌ها